Республика Коми

Корткеросский район — 1

Усть — Цилемский район — 1

Койгородский район — 1

Прилузский район — 1

 https://www.komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/obrazovatelnye-organizatsii/selskie-shkoly/